สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > งานประชุมวิชาการประจำปี/กลางปี

งานประชุมวิชาการประจำปี/กลางปี

Upcoming events
บันทึกการประชุม
аёаёаёаёћаёёаё аёаёа№ 14 аёЎаё.аё. 2561
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Thai Transplantation Society 30th Anniversary Conference:Past, Present, and Future of Transplantation in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 ท่าน
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 17 аёЎаё.аё. 2565
งานประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 (Hybrid meeting, Virtual @Zoom) Onsite ณ ห้องประชุม Palladium A ชั้น 10 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ Onsite รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2565 สามารถรับชมภาพงานประชุมวิชาการได้ที่เฟสบุ๊คสมาคมฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067365502409
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёаёІаёаёґаёаёўа№Њ аёаёа№ 10 аёЃ.аёў. 2560
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 12 ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ในหัวข้อ “Practice and Policy in Transplantation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เพิ่มเติม    
аёаёаёаёаёаёаёаёЈа№Њ аёаёа№ 20 аёЎаё.аё. 2560
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 29ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Grand Fourwings ConventionHotel Bangkok กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Organ Transplantation: Real World Practice” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 450 ท่าน และได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย มีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวหลายช่องด้วยกัน

เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёёаё аёаёа№ 31 аё.аё. 2561
การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13ในหัวข้อ Transplantation 4.0 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13ในหัวข้อ Transplantation 4.0 ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมเอสรัชดา ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 ท่าน
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 21 аёЎаё.аё. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 วันที่ 21-23 มีนาคม 2562
Thai Transplantation Society organized the 31st annual general meeting on 21-23 March 2019 at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok under the topic “Next Step in Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart and lung transplantation in preceding year of 2018. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 10 аё.аё. 2562
การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 14ในหัวข้อ ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562
Thai Transplantation Society held the 14th midyear congress on 10-11 October 2019 at The The Berkeley Hotel Pratunam Hotel Bangkok under the topic “Future Trends in Organ Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 16 аё.аё. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564
Thai Transplantation Society organized the 32nd annual general meeting on 14-16 October 2020 Online and Onsite at The Berkeley hotel pratunamHotel Bangkok under the topic “Organ Transplantation Eisruptive Era ” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including presenting information on kidney, heart ,liver and lung transplantation in preceding year of 2019. and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 27 аё.аё. 2565
งานประชุมวิชาการกลางปี 2565
การประชุมวิชาการกลางปี 2565 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 16 аёЎаё.аё. 2566
งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 วันที่ 16-17 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี ศุกร์ที่ 16-17 มีนาคม 2566 ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ “The Prologue for High Volume Transplantation in Thailand”
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 19 аё.аё. 2566
การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18
เรียน สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “The Epilogue for High Volume Transplantation in Thailand” ในวันพฤหัสบดี,ศุกร์ที่ 19 - 20 ตุลาคม 2566 ในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้สมาคมขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านผู้สนใจ นำเสนอผลงาน Free paper โดยสามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอที่ e-mail address: transplantthai1@gmail.com การประชุมนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียน หมดเขตลงทะเบียนและส่งผลงานวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เพิ่มเติม    
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 14 аёЎаё.аё. 2567
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 วันที่พฤหัสบดี ,ศุกร์,เสาร์ที่ 14 – 15 -16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เพิ่มเติม