สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > งานประชุมวิชาการ > ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่ 14 มี.ค. 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Thai Transplantation Society 30th Anniversary Conference:Past, Present, and Future of Transplantation in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 ท่าน
ภาพกิจกรรม