สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > ข้อมูลปลูกถ่ายอวัยวะ > รายงานประจำปี 2555 - 2567

รายงานข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะประจำปี พ.ศ. 2555 - 2567

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนไตในประเทศไทย (Kidney transplantation registry) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย จากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศเพื่อประเมินเกี่ยวกับข้อมูล การเปลี่ยนไต การใช้ยากดภูทิคุ้มกัน graft survival และ patient survival จัดทำโดยคณะอนุกรรมการ ลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยรายงานภาพรวมและผลการปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาและมีเอกสาร ดังนี้