สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > แนวทางเวชปฏิบัติ
แนวทางเวชปฏิบัติ
วันพุธ ที่ 31 พ.ค. 2566
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ร่วมกับการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566
จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 19 โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบแนวโน้มผู้ป่วยโควิด 19 สูงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์และจากการประเมินสถานการณ์พบว่าโควิด 19 มีลักษณะทางระบาดวิทยา คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ คือมีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดประมาณได้ว่าอาจมีการระบาดของโควิด 19 ในช่วงฤดูฝน โดยที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 จึงมีมติแนะน าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจ าปีโดยให้วัคซีนโควิด 1 เข็ม ประจ าปี ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และให้ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้อ อย่างน้อย 3 เดือน ประกอบกับ ประเทศไทยได้มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าปีมาอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนโควิด 19 ควบคู่กับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญที่จะช่วยลด การป่วยรุนแรง/การเสียชีวิต และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย
วันพุธ ที่ 31 พ.ค. 2566
ดาวน์โหลด   
วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 2565
ข้อบ่งชี้แนวทางการให้ LAAB ในประเทศไทย
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่าง รวดเร็ว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและ เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย แต่ยังมีประชากรบางกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือได้รับวัคซีน แต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรคได้ จึงได้มีการพัฒนาแอนติบอดี ออกฤทธิ์ยาว (Long Acting Antibodies; LAAB) เพื่อใช้สร้างภูมิคุ้มกัน ในประชากรดังกล่าว ทั้งนี้ ทาง กระทรวงสาธารณสุขได้นำผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณากลุ่มผู้ป่วยที่มีความ เหมาะสมได้รับยา LAAB ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจยังไม่สามารถครอบคลุม ไปยังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ทุกกลุ่ม ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมร่วมกับ สมาคมปลูก ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เพื่อพิจารณาขยายกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายที่น่าจะได้รับประโยชน์จากยากลุ่มนี้ และได้ร่าง ข้อตกลง (consensus) จากการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นคำแนะนำให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ทั้งนี้ ข้อตกลง (consensus) ฉบับนี้ถือเป็นฉบับร่าง โดยที่คำแนะนำฉบับสมบูรณ์ทางราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดจนทำการปรึกษาไปยังสมาคมวิชาชีพ อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้คำแนะนำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 2565
ดาวน์โหลด   
วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2561
แนวทางและเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังรับบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้มีการประชุมหารือร่วมกับแพทย์และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ เป็นผู้เรียบเรียง ร่างแนวทางการป้องกันดังนี้ Orn Siriorn เจาะเนื้อสมองผ่านลูกตา เมื่อเสียชีวิต และตรวจหาเชื้อรวมทั้งเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า https://youtu.be/EC98cJnW_vw
วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด