สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
นายกสมาคม
ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
อุปนายก
อ.นพ.พัชร อ่องจริต
อุปนายกและฝ่ายมาตรฐานและส่งเสริมการปลูกถ่ายหัวใจและปอด
รศ.นพ.อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
เลขาธิการ
พ.อ.ศ.นพ.ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์
เหรัญญิก
รศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ
วิชาการและฝ่ายพัฒนาเวชปฏิบัติการปลูกถ่ายไต
พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
นายทะเบียนและสารสนเทศ
ศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
กรรมการกลาง
ศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต
วิเทศสัมพันธ์
ผศ.นพ.ศิรส จิตประไพ
ฝ่ายประสานงานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
รศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
ฝ่ายวิจัย
ผศ.นพ.นัฐสิทธิ ลาภปริสุทธิ์
ปฏิคมประชาสัมพันธ์
รศ.นพ.สุภนิติ์  นิวาตวงศ์
ฝ่ายประสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ผศ.นพ.สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ
ฝ่ายมาตรฐาน และส่งเสริม การปลูกถ่ายตับและตับอ่อน
ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา
ฝ่ายประสานงานการปลูกถ่ายตับด้านอายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์
ดร.นพ.กรกช เกษประเสริฐ
ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการจัดหาอวัยวะ