สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > พยาบาลประสานงาน > การฝึกอบรมพยาบาลประสานงาน

การประชุมพยาบาลประสานงาน

Upcoming events

การประชุมพยาบาลประสานงาน

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 16 аёћ.аёў. 2564
การประชุมวิชาการกลางปี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ในหัวข้อ Organ Transplantation in the COVID-19 Eraในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ การประชุมจัดแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม   
аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 13 аёћ.аёў. 2563
การประชุมคณะพยาบาลผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะไตและตับ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะพยาบาลผู้ประสานงานผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะไตและตับ(Workshop for Data Management in Thai Transplant Kidney and Liver Registration Program) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติม   
аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 18 аёћ.аё. 2561
การประชุมแนวทางการบริการการปลุกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำ แนวทางการบริการการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (kidney transplantation) KT ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 5-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
อ่านเพิ่มเติม   
аёаёаёаёћаёёаё аёаёа№ 18 аёЎ.аё. 2560
การประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาควอัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ปี 2560 วันที่ 18-20 มกราคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ปี 2560 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ. โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหาร เห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย และเพื่อพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและผู้บริจาคที่มีชีวิตให้มีจำนวนมากขึ้น ทางคณะกรรมการจึงมีมติจะสนับสนุนโครงการ ครั้งนี้ พร้อมทั้งส่งคณะกรรมการร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวม
อ่านเพิ่มเติม   
аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 17 аёЎаё.аё. 2565
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34
การประชุมพยาบาลประสานงาน ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ (Hybrid meeting)
อ่านเพิ่มเติม   
аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 21 аё.аё. 2565
การประชุม การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ: ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ: ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ” Date: 21st October 2022 Hybrid meeting Venue at Pathumwan Princess Hotel and Virtual via Zoom VDO Rerun งานประชุมการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ : ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สู่การปฏิบัติ เข้ารับชมได้ที่เว็บไซท์ http://www.tds-virtual.com เข้าสู่ระบบด้วย user name : email ที่ท่านลงทะเบียนเข้าประชุม password : tts2022 ท่านสามารถรับชม VDO ย้อนหลังนี้ได้เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 09/11/2565 - 09/12/2565 หากมีปัญหาในการเข้ารับชม ติดต่อ 092-693-6151 คุณอ๊อฟ
อ่านเพิ่มเติม   
ดูทั้งหมด