สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > > การประชุมวิชาการกลางปี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการกลางปี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 16 พ.ย. 2564
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ในหัวข้อ Organ Transplantation in the COVID-19 Eraในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ การประชุมจัดแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ภาพกิจกรรม