สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)

สมัครสมาชิกสมาคม

รายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคม

1. กรอกประวัติส่วนตัว

2. อัพโหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

a. รูปถ่ายหน้าตรง

b. สำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา

3.เลือกประเภทสมาชิกและชำระค่าสมัคร

a. สมาชิกสามัญ (แพทย์)

i. ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท

b. สมาชิกสมทบ (พยาบาล)

i. ค่าบำรุงตลอดชีพ 1,000 บาท

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จสิ้นผ่านทางอีเมลล์