สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Other Educational Meetings > การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560

การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 26 аё.аё. 2560
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชมทะเล 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบรี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ การปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
ภาพกิจกรรม