สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Other Educational Meetings > การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560

การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 16 аёћ.аё. 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีพันธกิจด้านการส่งเสริมการปลูกถ่ายอวัยวะ และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้สมาคมมีบทบาทเชิงรุก โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในวงการปลูกถ่ายอวัยวะระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้วงการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย มีความตื่นตัวด้านการบริจาคอวัยวะทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯโดยวางแผนให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมฟาร์เมอร์ บูทิก รีสอร์ต จ.สุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรม