สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Other Educational Meetings > การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 27 аёЎаё.аё. 2561
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอำนวย ตั้งเจริญชัย และคณะ พร้อมด้วยพลเอกนพ.ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร (อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพกิจกรรม