สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Other Educational Meetings > การประชุม Two day meeting in organ transplantation 13-14 ธ.ค. 61

การประชุม Two day meeting in organ transplantation 13-14 ธ.ค. 61

аёаёаёаёаёаёаёаёЈа№Њ аёаёа№ 13 аё.аё. 2564
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantationในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
ภาพกิจกรรม