สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > Other Educational Meetings > การประชุม Two day meeting in organ transplantation 16-17 ธันวาคม 2564

การประชุม Two day meeting in organ transplantation 16-17 ธันวาคม 2564

аёаёаёаёћаёаёаёаёЄаёљаёаё аёаёа№ 16 аё.аё. 2564
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วม ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม
ภาพกิจกรรม