สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > แนวทางการปฏิบัติตัว และการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน

แนวทางการปฏิบัติตัว และการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน

аёаёаёаёаёІаёаёґаёаёўа№Њ аёаёа№ 21 аёЎаёґ.аёў. 2552
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง แนวทางการปฏิบัติตัวและการดูแลรักษาด้วยวิธีการต่างๆ และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนไต ความสำคัญของยากดภูมิคุ้มกัน และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนไต เรียบเรียงโดย รศ. นพ. อดิศว์ ทัศณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับดาวน์โหลด