สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต

การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต

аёаёаёаёаёаёаёаёІаёЈ аёаёа№ 31 аёЎ.аё. 2566
การดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต

สำหรับดาวน์โหลด