สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > การฝึกอบรมพยาบาลประสานงาน
การฝึกอบรมพยาบาลประสานงาน
аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 16 аёћ.аёў. 2561
การอบรมคณะผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งไตและตับ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและตับ โดยมีการจัดประชุม คณะผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย อันเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย และต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
аёаёаёаёЁаёёаёЃаёЈа№Њ аёаёа№ 16 аёћ.аёў. 2561
เพิ่มเติม   
аёаёаёаёћаёёаё аёаёа№ 4 аё.аё. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop Multi organ retrieval
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและผู้บริจาคที่มีชีวิตให้มีจำนวนมากขึ้น

ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ ให้กับโรงพยาบาล Local Harvesting Team เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะให้กับศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล Local Harvesting Team ในวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ตับและหัวใจวายระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตต่อไป
аёаёаёаёћаёёаё аёаёа№ 4 аё.аё. 2560
เพิ่มเติม