ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ประชุมวิชาการ เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meetingในวันที่ 27 – 28   พฤศจิกายน  2557   โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลและพัฒนาระบบการจัดสรรไตให้แก่ผู้ป่วย waiting list เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society