ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

     คณะกรรมการ  
   
 

คณะกรรมการบริหาร วาระพ.ศ. 2562-2564

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โรงพยาบาล

1

พลเอก นพ.ถนอม  สุภาพร

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

พระมงกุฎเกล้า

2

อ.นพ.สุรสีห์   พร้อมมูล

นายกสมาคมฯ

วชิรพยาบาล

3

ผศ.นพ.สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ

อุปนายกฝ่ายมาตรฐานและส่งเสริมการปลูกถ่ายตับและตับอ่อน

ศิริราช

4

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

อุปนายก

จุฬาลงกรณ์      

5

รศ.นพ.อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์

เลขาธิการ

ศิริราช

6

พ.อ.นพ.ประเจษฎ์   เรืองกาญจนเศรษฐ์

เหรัญญิก

พระมงกุฎเกล้า

7

ศ.ดร.นพ.อดิศว์   ทัศณรงค์

วิเทศสัมพันธ์

ธรรมศาสตร์

8

พ.อ.นพ.อดิสรณ์   ลำเพาพงศ์

นายทะเบียนและสารสนเทศ

พระมงกุฎเกล้า

9

รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต

วิจัย

รามาธิบดี

10

ผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

ม.เชียงใหม่

11

รศ.นพ.ชลธิป  พงศ์สกุล

วิชาการ

ศรีนครินทร์

12

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

ฝ่ายมาตรฐานและส่งเสริมการปลูกถ่ายหัวใจ
และปอด

จุฬาลงกรณ์

13

อ.นพ.พัชร อ่องจริต

ฝ่ายมาตรฐานและส่งเสริมการปลูกถ่ายหัวใจ
และปอด

จุฬาลงกรณ์

14

รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

ฝ่ายประสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ

จุฬาลงกรณ์

15

ศ.พญ.สุพร  ตรีพงษ์กรุณา

ฝ่ายประสานงานการปลูกถ่ายตับด้านอายุรศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์

รามาธิบดี

16

อ.นพ.ศิรส  จิตประไพ

ฝ่ายประสานงานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศิริราช

17

นพ.กรกช  เกษประเสริฐ

ฝ่ายพัฒนาการบริจาคอวัยวะ

รามาธิบดี

   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society