ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

     ข้อมูลสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2531 ในชื่อ "ชมรมเปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย" และเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมเปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย (Thai Transplantation Association)" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ต่อมาใช้ชื่อว่า "สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย (Thai Transplantation Society)" โดยมีรายนามของประธานชมรมและนายกสมาคมดังนี้

ประธานชมรม ปี 2531                    นพ. ทองดี  ชัยพานิช
ประธานชมรม ปี 2532-2534           นพ. ทองดี  ชัยพานิช
ประธานชมรม ปี 2535-2537           ศ. นพ. ชวลิต  อ่องจริต
นายกสมาคม  ปี 2537-2539           ศ. นพ. ชวลิต  อ่องจริต
นายกสมาคม  ปี 2539-2541           ศ. นพ. ไพบูลย์  จิตประไพ
นายกสมาคม  ปี 2541-2543           ศ. นพ. ไพบูลย์  จิตประไพ
นายกสมาคม  ปี 2543-2545          พล.ต. หญิง พญ. อุษณา  ลุวีระ
นายกสมาคม  ปี 2545-2547            พล.ต. หญิง พญ. อุษณา  ลุวีระ
นายกสมาคม  ปี 2547-2549            ศ. นพ. โสภณ  จิรสิริธรรม
นายกสมาคม  ปี 2549-2551            ศ. นพ. โสภณ  จิรสิริธรรม
นายกสมาคม  ปี 2551-2553            ศ. นพ. วสันต์  สุเมธกุล
นายกสมาคม  ปี 2553-2555            ศ. นพ. วสันต์  สุเมธกุล
นายกสมาคม  ปี 2556-2559          รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

นายกสมาคม  ปี 2560 - 2562               พลเอกนายแพทย์ถนอม  สุภาพร

Download  : ตราสารสมาคมฯ

   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society