ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
   
 

Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand

Download  :  ประกาศแพทยสภา

Download  :  เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ

Download  :  วิธีการตรวจ DNA โรงพยาบาลรามาธิบดี

Download  :  วิธีการตรวจ DNA โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Download  : ข้อปฏิบัติในการพิสูจน์บุคคลในการปลูกถ่ายอวัยวะ 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society