ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
   
 

สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า อาจารย์นายแพทย์สุรสีห์ พร้อมมูล ในฐานะนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ ในนามของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการของสมาคมฯ สืบต่อจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมซึ่งครบกำหนดวาระการทำงานตามตราสารของสมาคมฯ


สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีแนวคิดว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างมากในวงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังระยะท้าย ที่การรักษาทั่วไปทำได้เพียงประคับประคอง ไม่สามารถรักษาให้หายขาด เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับแข็ง ได้มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง ปัจจุบัน การปลูกถ่ายอวัยวะประสบผลสำเร็จดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคนิคการผ่าตัด ความรู้เรื่องยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressive drug) และความก้าวหน้าในการวินิจฉัยโรค อันเป็นผลจากการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ


ประเทศไทยสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไขกระดูก ตับ หัวใจ ปอด และ หัวใจร่วมกับปอด ต่อมาตามลำดับ ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้ทั้งสิ้น ๓๐ แห่งทั่วประเทศ อวัยวะที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายมากที่สุดคือ ไต แม้ว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจะเป็นการผ่าตัดที่มีประโยชน์มาก แต่ยังมีความจำกัดในการทำ เนื่องจากปัญหาสำคัญคือ การขาดแคลนอวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่าย โดยการเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ว่าจะเนื่องมาจาก การที่ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง คนทั่วไปไม่รู้ถึงความสำคัญของการปลูกถ่ายอวัยวะ มีความเชื่อว่า เมื่อไปเกิดใหม่อาจมีอวัยวะไม่ครบ ถ้าตายโดยขาดอวัยวะบางส่วน และการขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางสาธารณสุข ถึงแม้ว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศให้มีเขตสุขภาพมากขึ้นจึงทำให้มี Transplant Center เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ยังพบปัญหาในแง่การบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาในเชิงระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป


ปัจจุบันภาวะการขาดแคลนอวัยวะจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับ ข่าวสารเรื่องของการซื้อขายอวัยวะมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะ และญาติไม่มีความแน่ใจว่า แพทย์ที่ทำการรักษานั้นมีความพยายามจะรักษาเต็มที่หรือไม่ หรือต้องการอวัยวะมากจนไม่ยอมรักษาอย่างเต็มที่ ทำให้วัฏจักรของการขาดแคลนอวัยวะมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นอยู่กับความเชื่อใจของสาธารณชน ถ้าขาดสิ่งนี้การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะก็จะอยู่ไม่ได้ ดังนั้นทางออกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ว่าจะในเรื่องการกระจายการผ่าตัดให้คนทุกคนไม่ว่าจนหรือรวยได้มีโอกาสได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะโดยเท่าเทียมกัน ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า เมื่อตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะแล้ว ถ้ามีการบาดเจ็บสาหัส ก็จะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่จนกว่าจะถึงที่สุดจริงๆ มีกฎเกณฑ์ชัดเจนในการอนุญาตให้นำอวัยวะของผู้บริจาคที่ไม่มีชีวิตมาใช้ มีการเลือกผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดอย่างเป็นธรรม และมีกระบวนการในการคุ้มครองประชาชนในเรื่องการซื้อขายอวัยวะด้วย ก็จะทำให้สาธารณชนมีความมั่นใจที่จะบริจาคอวัยวะมากขึ้น


ในนามของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนางานด้านระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศต่อไป

นายแพทย์สุรสีห์ พร้อมมูล
นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society