ÈعÂìºÃÔ¨Ò¤ÍÇÑÂÇÐ ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â
ÁÙŹԸÔâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â
ÊÁÒ¤ÁâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â
ʻʪ.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
˹ English Thai
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิท-19ในผู้ป่วยที่ได้รับหรือรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
   
 

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ แนวทางการฉีดวัคซีนโควิท-19 ในผู้ป่วยที่ได้รับและรอการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

 

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society