ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

      สาระน่ารู้  
คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561
Download  คู่มือบริหารกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11/01/2018
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand
Combating Organ Trafficking and Transplant Tourism in Thailand Download  :  ประกาศแพทยสภา Download  :  เอกสารประกอบการขอพิสูจน์สัญชาติ Download  :  วิธีการตรวจ DNA โรง
18/05/2017
รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะDetermination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
Download : รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะ  Determination of barriers to organ donation and transplantation in thailand
22/03/2017
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
Download :สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต
28/05/2015
คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะและการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
สมารถ download สถิติต่างๆ ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ที่   http://www.organdonate.in.th/?page_id=269 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร.1666, 0 2256 4045-6 ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่
18/10/2013
รวมสื่อ- multimedia รณรงค์การบริจาคอวัยวะ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมสื่อ-multimedia เพิ่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะวายที่กำลังรอคอยอวัยวะอีกจำนวนมาก      &nb
14/02/2012
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายตับ
รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตับ วิธีการและข้อบ่งชี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย  การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผลของการเปลี่ยนตับ และคำถามที่พบบ่อย จากศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจ
16/11/2009
สาระน่ารู้,แนวทางการปฏิบัติตัว และการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง แนวทางการปฏิบัติตัวและการดูแลรักษาด้วยวิธีการต่างๆ  และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนไต  ความสำคัญของยากดภูมิคุ้มกัน และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อน
21/06/2009
แนวทางการเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ รักษาพยาบาลในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
ในปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมการให้การบริการดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนไต  ระหว่างเปลี่ยนไต และการให้ย
21/06/2009
คู่มือประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย
คู่มือประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ สภากาชาดไทย สำหรับพยาบาลผู้ประสานงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  การปลูกถ่ายอวัยวะ  เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายตามกำหนดของแพทยสภา ผู
21/06/2009
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society