ÈعÂìºÃÔ¨Ò¤ÍÇÑÂÇÐ ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â
ÁÙŹԸÔâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â
ÊÁÒ¤ÁâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â
ʻʪ.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
˹ English Thai

       ข้อมูลปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนไตในประเทศไทย (Kidney transplantation registry) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศเพื่อประเมินเกี่ยวกับข้อมูลการการเปลี่ยนไตการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน graft survival และ patient survival จัดทำโดยคณะอนุกรรมการลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยรายงานภาพรวมและผลการปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาดัง link ดังนี้...

 

Download :Annual Report 2020 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2019 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2018 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2017 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2016 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2015 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2014 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2013 Organ Transplantation in Thailand

Download :Annual Report 2012 Organ Transplantation in Thailand

 

   
 
 
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society