ÈعÂìºÃÔ¨Ò¤ÍÇÑÂÇÐ ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â
ÁÙŹԸÔâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â
ÊÁÒ¤ÁâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â
ʻʪ.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
˹ English Thai

       ศูนย์ข้อมูลปลูกถ่ายอวัยวะ  
   
 

รายชื่อศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย (last update 30/5/60)

ภาคกลาง

ภาคกลาง  เบอร์โทรศัพท์


โรงพยาบาลกรุงเทพ 02-312-3277
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4000 ต่อ 81014-9
โรงพยาบาลตำรวจ 02-652-5310
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 02-926-9058-60
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 02-667-2905
โรงพยาบาลพญาไท 1 02-640-1111 ต่อ 2963
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 02-354-9288
โรงพยาบาลพระรามเก้า 02-248-8020-9 ต่อ 2460
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 02-534-7937-8
โรงพยาบาลราชวิถี 02-354-8188
โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-201-1661
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 02-244-3482
โรงพยาบาลศิริราช 02-419-8079-80
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-022-2222 ต่อหน่วยไตเทียม
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 02-711 8272-3
โรงพยาบาลเวชธานี 02-734-0000 ต่อหน่วยไตเทียม
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 02-7653046 ต่อหน่วยไตเทียม
"โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
มศว. องครักษ์" 037-395-085 ต่อหน่วยไตเทียม

ภาคตะวันออก เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลชลบุรี 038-931 372
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 044-235-651
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 043-363-158
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 045-319-264
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 043-336-789 # 1452
โรงพยาบาลอุดรธานี 042-245-555 ต่อหน่วยไตเทียม
 
ภาคเหนือ เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลพระพุทธชินราช 055-270-300ต่อ17211
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 053-935-864
เชียงรายประชานุเคราะห์ 053-711-300
 
ภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 074-451-740
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 077-915-600
โรงพยาบาลหาดใหญ่  074-273-100 ต่อหน่วยไตเทียม

 

 

 

   
 
 
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society